Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Weer!Kracht Coaching & Training, gevestigd te Dronten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71021450.

Persoonsgegevens

Doel van verwerking
Weer!Kracht Coaching & Training gebruikt uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening.

Indien u ons uw persoonlijke contactgegevens geeft,  telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruikt Weer!Kracht Coaching & Training deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden.

Verwerken persoonsgegevens
Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal Weer!Kracht Coaching & Training over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Weer!Kracht Coaching & Training gebruikt deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achtenDe gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.

– Beveiliging
Weer!Kracht Coaching & Training heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluiten wij alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijft Weer!Kracht Coaching & Training verantwoordelijk.
Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.
Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Bewaartermijnen
Weer!Kracht Coaching & Training bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Weer!Kracht Coaching & Training is uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst uw factuurgegevens minimaal 7 jaar bewaren.

Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Rechten betrokkene
Weer!Kracht Coaching & Training respecteert uw privacy rechten en zal er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met ons opnemen.
Deze site valt onder het Nederlands recht en wordt gehost vanuit Nederland. Deze site is eigendom van en wordt onderhouden door Weer!Kracht Coaching & Training en alle vragen m.b.t. privacy moeten in eerste instantie gericht worden aan info@weer-kracht.nl.
Houdt u er rekening mee, dat Weer!Kracht Coaching & Training gegevens voor een minimum periode, zoals aangegeven in het wettelijke bepalingen van ons land bewaart. Elke vorm van privacy gevoelige informatie die getoond wordt op publieke gedeelten van deze site, kunnen op schriftelijk verzoek, gericht aan het onderstaand adres worden verwijderd.

Verzameling van data
Deze website verzamelt data in overeenstemming met het Nederlandse recht. Deze website verzamelt logs inclusief IP adressen, maar geen persoonsgebonden data van bezoekers.  De server logs worden gebruikt bij het opsporen van problemen binnen de site en zijn toegankelijk voor de politie en andere gerechtelijke autoriteiten in Nederland.

Cookies & Sessies voor data verzameling
Deze website is beveiligd met een SSL certificaat. Deze website maakt gebruik van cookies om identificeerbare gegevens op een systeem te bewaren. Deze gegevens bevatten o.a. informatie over het type browser of de taalinstellingen van een browser. Persoonlijke informatie wordt niet opgeslagen in een cookie. Het is mogelijk uw browser zo te configureren dat het aanmaken van cookies voorkomen wordt.

Informatie derden
Ondanks dat we geen informatie aan derden verkopen, geven wij wel informatie door aan andere partijen om een betere service te kunnen verlenen. De volgende derde partijen hebben toegang tot een deel van onze data: Google Analytics cookies. Google Analytics is onze primaire webstatistiek software. Er wordt geen identificeerbare data verzonden naar Google Analytics, maar geografische locaties wanneer deze beschikbaar zijn.

Bezwaren
Heeft u informatie nodig of bent u overtuigd dat er een fout is gemaakt binnen deze document, dat kunt u contact opnemen via de contactpagina. We gaan zeer serieus om met uw privacy en verkopen of gebruiken uw gegevens niet op een manier die gezien kan worden als ongepast, zowel ethisch als in de wetgeving.

Reacties zijn gesloten.