Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Bedrijfsomschrijving

Weer!Kracht Coaching & Training richt zich op training, coaching en workshops binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin. Weer!Kracht Coaching & Training is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 71021450

Artikel 2 | Definities
 1. Weer!Kracht Coaching & Training gebruikt deze algemene voorwaarden bij het aanbieden van haar diensten. Opdrachtgever is in deze de klant, of bij minderjarigen zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger, die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Weer!Kracht Coaching & Training.
 2. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen Opdrachtgever en Weer!Kracht Coaching & Training over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan Opdrachtgever na een intakegesprek of offerte door Weer!Kracht Coaching & Training. Opdrachtgever stuurt voor aanvang van de opdracht één exemplaar getekend retour of bevestigt deze per mail.
Artikel 3 | Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Weer!Kracht Coaching & Training en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Weer!Kracht Coaching & Training.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Weer!Kracht Coaching & Training en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 5. Indien Weer!Kracht Coaching & Training niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Weer!Kracht Coaching & Training in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst
 1. Weer!Kracht Coaching & Training zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Weer!Kracht Coaching & Training heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
 2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft Opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens, telefoonnummer en e-mailadres te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van Weer!Kracht Coaching & Training voor administratiedoeleinden.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan Opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Weer!Kracht Coaching & Training worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt Weer!Kracht Coaching & Training zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
Artikel 5 | Prijzen en offertes
 1. Alle offertes en prijsopgaven door Weer!Kracht Coaching & Training gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.
 2. Offertes zijn gebaseerd op de bij Weer!Kracht Coaching & Training beschikbare informatie.
 3. Weer!Kracht Coaching & Training kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door Weer!Kracht Coaching & Training is ontvangen en geaccepteerd en/of per e-mail is vastgelegd.
 5. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.
 6. Indien Weer!Kracht Coaching & Training met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Weer!Kracht Coaching & Training niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden
 1. Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de offerte. Betaling dient te geschieden door overmaking van het factuurbedrag op IBAN NL 34 KNAB 0257 1527 92 t.n.v. Weer-Kracht Coaching en Training. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na factuurdatum.
 2. Verrekening van door Opdrachtgever te betalen en ontvangen bedragen is zonder voorafgaand overleg niet toegestaan.
 3. Bij niet tijdige betaling, of het verzuimen van de betaling, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt Weer!Kracht Coaching & Training zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is Opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien Weer!Kracht Coaching & Training de vordering ter incasso uit handen geeft is Opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.
 4. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient Opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij Weer!Kracht Coaching & Training.
Artikel 7 | Duur en beëindiging
 1. De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Weer!Kracht Coaching & Training kan ten alle tijden op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
 2. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.
 3. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Weer!Kracht Coaching & Training vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Weer!Kracht Coaching & Training op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 4. Indien de Opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Artikel 8 | Aanmelding en betaling voor trainingen en workshops met open inschrijving

Bij aanmelding voor trainingen en workshops met open inschrijving gelden de volgende betalingsvoorwaarden:

 1. Bij aanmelding en inschrijving tot acht weken of meer voor aanvang: 10% van de totale trainingsgelden en/of het offertebedrag.
 2. Bij aanmelding en inschrijving tot vier weken voor aanvang: 50% van de totale trainingsgelden en/of het offertebedrag. De overige 50% dient uiterlijk vier weken voor aanvang te worden betaald.
 3. Bij aanmelding en inschrijving binnen vier weken voor aanvang of tijdens de training of workshop: 100% van de totale trainingsgelden en/of het offertebedrag.
Artikel 9 | Annulering door Opdrachtgever voor training en workshops met open inschrijving
 1. Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan Weer!Kracht Coaching & Training.
 2. Bij annulering van inschrijving door Opdrachtgever treden Opdrachtgever en Weer!Kracht Coaching & Training eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van Weer!Kracht Coaching & Training, gelden de annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten als volgt te betalen aan Weer!Kracht Coaching & Training:
  1. Bij annulering na inschrijving tot vier weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.
  2. Bij annulering na inschrijving binnen vier weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de training of workshop.
Artikel 10 | Annulering door Weer!Kracht Coaching & Training
 1. Weer!Kracht Coaching & Training behoudt zich het recht om coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren.
 2. Weer!Kracht Coaching & Training verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door Opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.
Artikel 11 | Het verzetten van coaching afspraken
 1. Indien Opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal Weer!Kracht Coaching & Training de kosten in rekening brengen en is Opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.
 2. Bij niet verschijnen van de Opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is Opdrachtgever verplicht deze te betalen.
 3. Weer!Kracht Coaching & Training behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.
Artikel 12 | Geheimhouding
 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, trainingen of adviesopdrachten of in de aanloop daartoe.
 2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel Opdrachtgever als de samenleving behoudt Weer!Kracht Coaching & Training zich het recht voor de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
 3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Weer!Kracht Coaching & Training gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Weer!Kracht Coaching & Training zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Weer!Kracht Coaching & Training niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
Artikel 13 | Aansprakelijkheid
 1. Weer!Kracht Coaching & Training aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
 2. De aansprakelijkheid van Weer!Kracht Coaching & Training is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
 4. Weer!Kracht Coaching & Training is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 5. Elke aansprakelijkheid van Weer!Kracht Coaching & Training voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
Artikel 14| Overmacht
 1. Weer!Kracht Coaching & Training is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Weer!Kracht Coaching & Training geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Weer!Kracht Coaching & Training niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Weer!Kracht Coaching & Training of van derden daaronder begrepen. Weer!Kracht Coaching & Training heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Weer!Kracht Coaching & Training zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Weer!Kracht Coaching & Training kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel Weer!Kracht Coaching & Training ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Weer!Kracht Coaching & Training gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 15 | Intellectueel eigendom
 1. Weer!Kracht Coaching & Training behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Weer!Kracht Coaching & Training heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 16 | Klachtenprocedure
 1. Indien Opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de Weer!Kracht Coaching & Training.
 2. Na kennisname en bespreking van de klacht met Opdrachtgever zal Weer!Kracht Coaching & Training zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.
Artikel 17 | Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Weer!Kracht Coaching & Training partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Weer!Kracht Coaching & Training is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Weer!Kracht Coaching & Training het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Reacties zijn gesloten.